Anh Nguyễn Văn Tài- CC Golden An Khánh

Anh Nguyễn Văn Tài- CC Golden An Khánh