Chị Nguyễn Thị Trọng- Bắc Ninh

Chị Nguyễn Thị Trọng- Bắc Ninh