Anh Nguyễn Văn Mạnh- CC Hồ Gươm Palaza –

Anh Nguyễn Văn Mạnh- CC Hồ Gươm Palaza –